Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Lestodiplosis diaspidis

Lestodiplosis diaspidis (Kieffer, 1910)

on Morus

parasite

Larven predate on thr scale Pseudaulacaspis pentagona.

host plants

? monophagous

Morus alba.

distribution within Europe

PESI (2021).

synonyms

Arthrocnodax diaspidis.

references

Skuhravá & Skuhravý (1994a, 2021a: 168, 334).

Last modified 15.x.2021