Lestodiplosis giardi Kieffer, 1896

Diptera, Cecidomyiidae

on Jacobaea

gall

predator of Contarinia jacobaeae in the flower heads pf Senecio jacobaea.

hostplants

Asteraceae, narrowly oligophagous

Jacobaea, Senecio.

references

Gagné (2010a), Skuhravá, Skuhravý, Dauphin & Coutin (2005a)

05/08/2016

mod 28.vi.2017