Dasineura lamii (Kieffer, 1909)

Diptera, Cecidomyiidae

op Lamium

gal

De bloemen zijn tot 7 mm opgezwollen, ze blijven dicht. Ze bevatten witte larven.

waardplanten

Lamiaceae, nauw monofaag

Lamium maculatum.

literatuur

Bellman (2012a), Buhr (1964b), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Gagné (2010a), Redfern & Shirley (2011a), Skrzypczyńska (2007a), Skuhravá & Skuhravý (1988a, 1999b), Skuhravá, Skuhravý, Dauphin & Coutin (2005a), Skuhravá, Skuhravý, Dončev & Dimitrova (1991a, 1992a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a), Skuhravá, Skuhravý, Skrzypczyńska & Szadziewski (2008a), Stănescu (2009a), Tomasi (2014a).

23/09/2016

mod 28.vi.2017