Dasineura serotina (Winnertz, 1853)

witte hertshooigalmug

op Hypericum

Dasineura serotina: gall on Hypericum

Hypericum spec., België, prov. Namen, Nismes, Tienne Breumont © Stéphane Claerebout

Dasineura serotina: larva

larve

Dasineura serotina gall

Hypericum perforatum, Tilburg, de Kaaistoep: gal, gevormd uit de eindknop van een stengel

Dasineura serotina larva

de hyaliene larve is verrassend klein ten opzichte van de gal

Dasineura serotina larva

larve

Dasineura serotina gall

Hypericum perforatum, Reusel; deze knopgal is ongewoon fors, maar is op grond van de volgroeide, witte larven toch gedetermineerd als D. serotina.

gal

Larven wit, 2-15 per gal. Overwintering als larve in de grond.

waardplanten

Hypericaceae, monofaag

Hypericum hirsutum, humifusum, linarifolium, maculatum, montanum, perforatum & subsp. veronense, pulchrum, tetrapterum.

synoniemen

Perrisia serotina.

literatuur

Beguinot (2002e,h, 2003a, 2006c), Bruun (2015a), Buhr (1964b), Burton, Carbonnelle, Ellis & Schneider (2019a), Coulianos & Holmåsen (1991a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Flügel (2016a), Houard (1909a), Lambinon, Carbonnelle & Claerebout (2015a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Roskam & Carbonnelle (2015a), Simova-Tošić, Skuhravá & Skuhravý (1994a, 1996a, 2000a, 2004a), Skuhravá & Skuhravý (1999b, 2010a), Skuhravá, Skuhravý, Blasco-Zumeta & Pujade-Villar (2006a), Skuhravá, Skuhravý & Buhr (2013a), Skuhravá, Skuhravý & Carbonnelle (2017a), Skuhravá, Skuhravý, Dauphin & Coutin (2005a), Skuhravá, Skuhravý, Dončev & Dimitrova (1991a, 1992a), Skuhravá Skuhravý & Hellrigl (2002a), Skuhravá, Skuhravý & Jørgensen (2006a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a), Skuhravá, Skuhravý & Neacsu (1972a), Skuhravá, Skuhravý, Skrzypczyńska & Szadziewski (2008a), Stănescu (2009a), Sylvén (1983a), Tomasi (2012a).

mod 20.xi.2019