Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Paneliusia albimanoides

Paneliusia albimanoides Jaschhof, 2013

on Phalaroides

host plants

Poaceae, monophagous

Phalaroides arundinacea.

distribution within Europe

PESI (2021).

references

Skuhravá & Skuhravý (2021a: 177).

Last modified 28.ix.2021