Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Pithyotettix abietinus

Pithyotettix abietinus (Fallén, 1806)

op Picea

parasiet

Larven en imagines vrij op de bladeren.

waardplanten

Pinaceae, monofaag

Picea abies.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2020).

literatuur

Malenkovský & Lauterer (2012a), Mühlethaler, Holzinger, Nickel & Wachmann (2018a), Seljak (2016a), Söderman (2007a), Walczak, Gębicki, Wojciechowski & Świerczewski (2015a).

Laatste bewerking 13.iii.2021