Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Forcipata forcipata

Forcipata forcipata (Flor, 1861)

op Carex, Luzula

parasiet

Larven en imagines vrij op de bladeren.

waardplanten

nauw polyfaag

Carex flacca; Luzula.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2020).

literatuur

Lock (2019a), Malenovský (2006a), Malenovský, Baňař & Kment (2011a), Malenkovský & Lauterer (2012a), Mühlethaler, Holzinger, Nickel & Wachmann (2018a), Nickel & Niedringhaus (2009a), Le Quesne & Payne (1981a), Söderman (2007a).

Laatste bewerking 27.i.2021