Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Alnetoidea alneti

Alnetoidia alneti (Dahlbom, 1850)

gele vruchtboomcicade

op loofbomen

parasiet

Larven en imagines vrij op de bladeren.

waardplanten

polyfaag

Alnus glutinosa, incana; Corylus.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2020).

synoniemen

Alnetoidia alneti.

literatuur

Malenovský, Baňař & Kment (2011a), Malenkovský & Lauterer (2012a), Mühlethaler, Holzinger, Nickel & Wachmann (2018a), Nickel & Niedringhaus (2009a), Le Quesne & Payne (1981a), Söderman (2007a).

Laatste bewerking 23.i.2021