Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Edwardsiana geometrica

Edwardsiana geometrica (von Paula Schrank, 1801)

op Alnus

parasiet

Larven en imagines vrij op de bladeren.

waardplanten

Betulaceae, monofaag

Alnus glutinosa, incana.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2020).

literatuur

Holzinger & Kunz (2006a) Lock (2019a), Malenkovský & Lauterer (2012a), Mühlethaler, Holzinger, Nickel & Wachmann (2018a), Le Quesne & Payne (1981a), Seljak (2004a), Söderman (2007a).

Laatste bewerking 26.i.2021