Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Eurhadina kirschbaumi

Eurhadina kirschbaumi Wagner, 1937

op Quercus

parasiet

Larven en imagines vrij op de bladeren.

waardplanten

Fagaceae, monofaag

Quercus petraea, robur.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2020).

literatuur

Kunz, Holzinger & Nickel (2017a), Malenovský, Baňař & Kment (2011a), Malenovský & Lauterer (2010a), Mühlethaler, Holzinger, Nickel & Wachmann (2018a), Le Quesne & Payne (1981a), Söderman (2007a).

Laatste bewerking 27.i.2021