Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Fagocyba carri

Fagocyba carri (Edwards, 1914)

op Quercus

parasiet

Larven en imagines vrij op de bladeren.

waardplanten

Fagaceae, monofaag

Quercus petraea, robur.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2020).

literatuur

Gillerfors (2009a), Lock (2019a), Löcker & Schürrer (2001a), Malenovský (2006a), Malenkovský & Lauterer (2012a), Mühlethaler, Holzinger, Nickel & Wachmann (2018a), Le Quesne & Payne (1981a), Söderman (2007a).

Laatste bewerking 31.i.2021