Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Megacoelum beckeri

Megacoelum beckeri (Fieber, 1870)

dennenlangpootblindwants

op Pinus

parasiet

Larven en imagines aan de leaves.

waardplanten

Pinaceae, monofaag

Pinus halepensis, sylvestris.

Zelden Prunus domestica; Quercus cerris, ilex, pubescens, rotundifolia; Salix alba.

verspreiding binnen Europa

PESI (2021).

literatuur

Adlbauer (1978a), Aukema, Hermes, Chen & Nieser (2012a), Cobben (1951a), Gillerfors & Coulianos (2005a), Lodos, Önder, Pehli̇van, ao (2003a), Mazuy (2016a), Melber, Günther & Rieger (1991a), Nelson, Doherty & Byrne (2020a), Nelson, Hermes & Aukema (2015a), Pagola-Carte & Zabalegui (2007a), Protić (1999b), Ribes (1978a).

Laatste bewerking 6.iv.2022