Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Phytocoris flammula

Phytocoris flammula Reuter, 1875

op Thymus

parasiet

Larven en imagines aan de bladeren.

waardplanten

Lamiaceae, monofaag

Thymus vulgaris.

Soms Cistus salviifolius (Pagola-Carte ao).

verspreiding binnen Europa

PESI (2022).

literatuur

Jiménez, Ribes, Ribes, ao (2003a), Pagola-Carte, Zabalegui & Ribes (2006a), Ribes (1982a), Wagner (1955a).

Laatste bewerking 8.iv.2022