Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Halticus luteicollis

Halticus luteicollis (Panzer, 1804)

geelkopvlowants

op Clematis, etc.

parasiet

Larven en imagines aan de bladeren. De zuigschade, bestaande uit talloze witte vlekjes op de bladeren, is opvallend.

waardplanten

Ranunculaceae, ± monofaag

Clematis vitalba.

Ook Crepis; Galium aparine, mollugo; Geranium sanguineum; Melilotus officinalis.

verspreiding binnen Europa

PESI (2021).

literatuur

Aukema (2013a, 2020a), Aukema, Chérot, Viskens & Bruers (2014a), Frieß & Brandner (2014a), Gillerfors & Coulianos (2005a), Lodos, Önder, Pehli̇van, ao (2003a), Malenovský, Baňař & Kment (2011a), Morkel (2007a), Pagola-Carte, Zabalegui & Ribes (2006a), Wagner (1955a), Yazıcı & Yıldırım (2017a).

Laatste bewerking 8.iv.2022