Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Psallus perrisi

Psallus perrisi (Mulsant & Rey, 1852)

donkere eikendonswants

op Quercus

parasiet

Larven en imagines aan de bladeren, zoöfytofaag.

waardplanten

Fagaceae, monofaag

Quercus ilex, ithaburensis, pyrenaica, robur, rotundifolia.

Sons ook Acer; Betula; CrataegusFraxinus excelsior; Rhododendron; Tilia platyphyllos.

verspreiding binnen Europa

PESI (2021).

literatuur

Aukema (1981a), Aukema, Baugnée, Bosmans, ao (2001a), Aukema, Chérot, Viskens & Bruers (2014a), Aukema, Hermes, Chen & Nieser (2012a), Carapezza (1993a), Casaseca Delgado (2003a), Dioli (1980a), Endrestøl & Ødegaard (2011a), Lodos, Önder, Pehli̇van, ao (2003a), Matocq, Pluot-Sigwalt & Özgen (2014a), Münch & Münch (2998a), Pagola-Carte, Zabalegui & Ribes (2006a), Polentz (1963a), Protić & Stojanović (2020a), Rabitsch (2003a), Ribes (1982a), Wagner (1955a), Wyniger (2004a).

Laatste bewerking 8.iv.2022