Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Tuponia hippophaes

Tuponia hippophaes (Fieber, 1861)

langsnuittamariskwants

op Tamarix

parasiet

Larven en imagines aan de bladeren.

waardplanten

Tamaricaceae, oligofaag

Myricaria germanica; Reaumuria vermiculata; Tamarix gallica, parviflora, ramosissima, tetrandra.

Vermeldingen van Hippophae rhamnoides betreffen waarschijnlijk verdwaalde exemplaren.

verspreiding binnen Europa

PESI (2021).

synoniemen

Tuponia seidenstueckeri Wagner, 1955; T. michalki Wagner, 1951; T. unicolor (Scott, 1872).

literatuur

Aukema, Belgers, Kalkman, ao (2021a), Aukema, Chérot, Viskens & Bruers (2014a), Baugnée & Chérot (2004a), Biurrun Aramayo & Herrera Mesa (1985a), Carapezza (1995a), Carapezza & Rădac (2021a), Cuesta Segura, Baena Ruíz & Mifsud (2010a), Dethier & Chérot (2014a), Fernández Ruiz (0000a), Hoberlandt (1952a), Kment (2004a), Kment, Hradil, Baňař, ao (2013a), Lodos, Önder, Pehli̇van, ao (2003a), Matocq, Pluot-Sigwalt & Özgen (2014a), Rabitsch (2002a), Ribes (1965a, 1972a), Ribes & Sauleda (1979a), Rieger (1995a), Simon (2007a), Wagner (1955a).

Laatste bewerking 3.iv.2022