Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Oncochila simplex

Oncochila simplex (Herrich-Schäffer, 1830)

wolfsmelknetwants

op Euphorbia

parasiet

Larven en imagines vrij op de bladeren.

waardplanten

Euphorbiaceae, monofaag

Euphorbia amygdaloides, cyparissias, esula, seguieriana.

fenologie

Overwintering als imago.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2020).

literatuur

Aukema (1994a, 2013a), Aukema, Bos, Hermes & Zeinstra (2005a), Aukema & Hermes (2006a), Dioli (1997a), Friess (2000a, 2001a), Friess & Brandner (2012a), Pagola-Carte & Zabalegui (2006a), Polentz (1963a), Stehlík (2002a), Wagner (1955a).

Laatste bewerking 25.iv.2022