Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Trapezonotus arenarius

Trapezonotus arenarius (Linnaeus, 1758)

on zaden

parasite

Soil dweller, sucking at fallen seeds.

host plants

polyphagous

Arctostaphylos uva-ursi; Pilosella officinarum.

distribution within Europe

PESI (2023).

references

Larson & Scudder (2018a), Sárospataki (1999a), Spuņǵis (2008a) .

Last modified 28.ix.2023