Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Holcogaster fibulata

Holcogaster fibulata (Germar, 1831)

bonte dennenschildwants

op coniferen

parasiet

Larven en imagines aan de naalden.

waardplanten

nauw polyfaag

Callitris; Cupressus macrocarpa; Juniperus cedrus, excelsa, oxycedrus, phoenicea, thurifera; Pinus canariensis, halepensis, mugo, pinea, sylvestris; Thuja.

verspreiding binnen Europa

PESI (2021).

synoniemen

Holcogaster exilis Horváth, 1903; H. longicornis Wagner, 1955; H. weberi Wagner, 1964.

literatuur

Aukema, den Bieman, Lommen, ao (2019a), Aukema, Duffels, Günter, ao (2013a), Callot (2021a), Dursun & Fent (2011a), Gravestein (1969a), Heiss, v.d. Heyden, Ribes & Rieger (1996a), Jiménez, Ribes, Ribes, ao (2003a), Josifov & Simov (2006a), Linnavuori (1965a), Lodos, Önder, Pehlivan, ao (1998a), Luthi & Dioli (2020a), Martin (2020a), Matocq, Pluot-Sigwalt & Özgen (2014a), Ribes (1984a, 1989a), Ribes & Gapon (2006a), Roca-Cusachs, Suárez, Osorio, ao (2020a), Wagner (1955a).

Laatste bewerking 19.iii.2022