Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Asterodiaspis ilicicola

Asterodiaspis ilicicola (Targioni Tozzatti, 1888)

on Quercus

parasite

Scales on the upper side of the leaves.

host plants

Fagaceae, monophagous

Quercus ilex.

distribution within Europe

PESI (2021).

synonyms

Asterolecanium ilicicola.

references

Gomez-Menor Ortega (1957a), Masten Milek, Seljak, Šimala ao (2016a), Mifsud, Mazzeo, Russo & Watson (2014a), Pérez Hidalgo, Mier Durante & Umaran (2015a), Stathas, Kartsonas & Skouras (2013b), Szita, Fetykó, Konczné Benedicty, ao (2017a).

Last modified 27.x.2021