Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Asterodiaspis variolosa

Asterodiaspis variolosa (Ratzeburg, 1870)

gouden eikenpokluis

op Quercus

Asterodiaspis variolosa: scales on Quercus kelloggii

Quercus kelloggii, USA, California, Ross © United States National Collection of Scale Insects Photographs Archive, USDA Agricultural Research Service, Bugwood.org

gal

Schildluizen op de takken. Rondom elke schildluis ontstaat een lage wal, zodat sterk aangetaste takken knobbelig en misvormd raken; ook kunnen bastscheuren ontstaan. Vooral tw vinden aan het eind van de takken.

waardplanten

Fagacae, monofaag

Quercus “aegilops”, cerris, coccifera, frainetto, ilex, lusitanica, palustris, petraea, pubescens, robur, rubra, suber.

synoniemen

Asterolecanium variolosum.

gal

alleen middels microscopisch onderzoek te onderscheiden van A. minor en A. quercicola; alle drie de soorten kunnen op dezelfde boom voorkomen..

literatuur

Béguinot (2000b), Buhr (1965a), Carnero Hernandez & Perez Guerra (1986a), Ćwierzyk & Dziedzicka (1987a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Dziedzicka (1988a), Gertsson (2016a), Gill (1993a), Gomez-Menor Ortega (1960a), Hellrigl (2004a), Jansen (1999b, 2013a), Koops (2013a), Kozár, Guignard, Bachmann ao (1994a), Kozár & Ostafichuk (1987a), Malumphy (2009a, 2010a), Malumphy & Badmin (2012a), Malumphy & Ostrauskas (2009a), Malumphy, Ostrauskas & Pye (2008a, 2010a), Malumphy & Kahrer (2011a), Masten Milek, Seljak, Šimala ao (2016a), O’Connor, Gertsson & Malumphy (2013a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Seljak (2010a), ScaleNet, Spodek, Ben-Dov & Mendel (2013a), Trencheva, Gounari, Trenchev & Kapaxidi (2009a), Trencheva, Trenchev, Tomov, ao (2012a), Williams (2010a).

Laatste bewerking 15.v.2023