Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Luzulaspis grandis

Luzulaspis grandis Borchsenius, 1939

on Carex

parasite

Mature female narrow-oval, up to 8 mm; on the leaves.

host plants

Cyperaceae, monophagous

Carex ornithopoda.

distribution within Europe

(PESI, 2020).

synonyms

Luzulaspis pieninica Koteja & Żak-Ogaza, 1966.

references

Koteja & Żak-Ogaza (1966a), Żak-Ogaza & Koteja (1964a).

Last modified 7.iii.2020