Luzulaspis nemorosa Koteja, 1966

on Luzula

parasite

Scales on the leaves.

host plants

Juncaceae, monophagous

Luzula luzuloides.

distribution within Europe

(PESI, 2020).

references

Koteja & ┼╗ak-Ogaza (1966a) .

mod 6.iii.2020