Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Luzulaspis nemorosa

Luzulaspis nemorosa Koteja, 1966

on Luzula

parasite

Scales on the leaves.

host plants

Juncaceae, monophagous

Luzula luzuloides.

distribution within Europe

(PESI, 2020).

references

Koteja & ┼╗ak-Ogaza (1966a) .

Last modified 6.iii.2020