Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Scythia festuceti

Scythia festuceti (Šulc, 1941)

on grasses

parasite

Scales at the leaves.

host plants

Poaceae, oligophagous

Festuca; Hyparrhenia hirta; Stipa.

distribution within Europe

PESI (2022).

synonyms

Mohelnia festuceti.

parasitoids, predators

Eunotus cretaceus; Scutellista obscura.

references

Bouček (1968a) , Garrido Torres & Nieves-Aldrey (1999a).

Last modified 12.vii.2022