Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Dynaspidiotus ephedrarum

Dynaspidiotus ephedrarum (Lindinger, 1912)

on Ephedra

host plants

Ephedraceae, monophagous

Ephedra distachya.

distribution within Europe

PESI (2021).

references

Szita, Fetykó, Konczné Benedicty, ao (2017a).

Last modified 26.x.2021