Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Koroneaspis aegylopos

Koroneaspis aegylopos (Koroneos, 1934)

host plants

polyphagous

Loranthus europaeus; Quercus coccifera, ithaurensis; Ulmus.

distribution within Europe

PESI (2021).

synonyms

Koroneaspis aeglopos.

references

Pellizzari, Porcelli, Seljak & Kozár (2011a), Spodek, Ben-Dov & Mendel (2013a), Szita, Fetykó, Konczné Benedicty, ao (2017a).

Last modified 26.x.2021