Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Acanthococcus agropyri

Acanthococcus agropyri (Borchsenius, 1949)

on grasses

parasite

Scales on the leaves; adult females yellow, oval, up to 4 mm, often in compact colonies.

host plants

Poaceae, oligophagous

Agrostis capillaris; Agropyron cristatum, fragile & subsp. sibiricum; Brachypodium pinnatum; Bromopsis erecta; Cynodon dactylon; Elytrigia repens; Leymus angustus, racemosus.

distribution within Europe

(PESI, 2020).

synonyms

Anophococcus, Eriococcus, Rhizococcus, agropyri.

parasitoids, predators

Eunotus acutus; Pachyneuron muscarum.

references

Fetykó (2014a), Hellrigl (2004a), Koteja & Żak-Ogaza (1966a), Kozár, Kaydan, Konczné Benedicty & Szita (2013a), Kozár & Ostafichuk (1987a), Kozár, Paloukis & Papadopoulos (1991a), Łagowska & Golan (2002a.

Last modified 11.i.2023