Rhizococcus echinatus (Goux, 1938)

on Brachypodium

host plants

Poaceae, monophagous

Brachypodium pinnatum.

distribution within Europe

(PESI, 2020).

synonyms

Acanthococcus acutus echinatus.

references

Kozár, Kaydan, Konczné Benedicty & Szita (2013a).

mod 15.iii.2020