Rhizococcus erinaceus (Kiritchenko, 1940)

on Achilla

parasite

Scales on the upper side of the leaf

host plants

Asteraceae, monophagous

Achillea millefolium.

distribution within Europe

(PESI, 2020).

synonyms

Acanthococcus erinaceus.

references

Kozár, Kaydan, Konczné Benedicty & Szita (2013a).

mod 15.iii.2020