Rhizococcus variabilis (Goux, 1940)

on Cynodon

host plants

Poaceae, monophagous

Cynodon dactylon.

distribution within Europe

(PESI, 2020).

synonyms

Acanthococcus variabilis.

references

Kozár, Kaydan, Konczné Benedicty & Szita (2013a).

mod 17.iii.2020