Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Brevennia tetrapora

Brevennia tetrapora (Goux, 1940)

on Agrostis

parasite

Scales in the leaf sheaths.

host plants

Poaceae, monophagous

Agrostis.

distribution within Europe

(PESI, 2020).

references

┼╗ak-Ogaza & Koteja (1964a).

Last modified 22.ii.2020