Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Aphanogmus fulmeki

Aphanogmus fulmeki Szelényi, 1940

parasite

Parasitoid of Aphidoletes aphidimyza; Feltiella acarisuga.

host plants

polyphagous

Bromus; Cucumis; Fragaria; Larix; Phaseolus; Rosa; Tilia.

distribution within Europe

PESI (2022).

references

Dessart (1992a), Gerson & Harpaz (1968a).

Last modified 30.iv.2022