Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Ageniaspis testaceipes

Ageniaspis testaceipes (Ratzeburg, 1848)

parasite

Parasitoid of
Macrosaccus robiniella.

host plants

? polyphagous

Robinia pseudoacacia.

distribution within Europe

PESI (2022).

references

Szőcs, Thuróczy, Melika & Csóka (2015a).

Last modified 3.vii.2022