Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Chrysocharis gemma

Chrysocharis gemma (Walker, 1839)

parasite

Endoparasitoid on Acalyptris minimella; Chromatomyia horticola; Prays oleae; Stigmella aurella.

host plants

polyphagous

Olea europaea; Pistacia lentiscus; Rubus ulmifolius.

distribution within Europe

PESI (2022).

references

Alissandrakis, Psirofonia, Kavallieratos, ao (2018a), Mifsud & Askew (2019a), Yefremova, Strakhova & Kravchenko, ao (2015a).

Last modified 19.v.2022