Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Chrysocharis nephereus

Chrysocharis nephereus (Walker, 1839)

parasite

Endoparasitoid of
Cameraria ohridella; Chromatomyia horticola; Coptotriche heinemanni; Ectoedemia argyropeza; Fenusa ulmi; Phyllonorycter acerifoliella, maestingella, roboris; Prays oleae; Tischeria dodonaea, ekebladella

host plants

polyphagous

Acer platanoides; Aesculus hippocastanum; Fagus sylvatica; Olea europaea; Quercus cerris, petraea; Rubus; Ulmus pumila.

distribution within Europe

PESI (2022).

references

Alissandrakis, Psirofonia, Kavallieratos, ao (2018a), Efremova & Lengesova (2008a), Szőcs, Melika, Thuróczy & Csóka (2014a), Szőcs, Thuróczy, Melika & Csóka (2015a), Vidal (1986a), Yefremova, Strakhova & Kravchenko, ao (2015a).

Last modified 1.vii.2022