Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Semielacher petiolata

Semielacher petiolata (Girault, 1915)

parasite

Ectoparasitoid of Chromatomyia horticola; Phyllocnistis citrella.

host plants

Rutaceae, monophagous

Citrus.

distribution within Europe

PESI (2022).

synonyms

Semielacher petiolatus.

references

Papanikolaou, Kavallieratos, Kontodimas & Tomanović (2006a), Yefremova, Strakhova & Kravchenko, ao (2015a).

Last modified 19.v.2022