Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Eurytoma euphorbicola

Eurytoma euphorbicola Zerova, 1994

on Euphorbia

host plants

Euphorbiaceae, monophagous

Euphorbia palustris, semivillosa.

distribution within Europe

PESI (2021).

references

Zerova (2010a).

Last modified 17.iii.2021