Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Mesopolobus agropyricola

Mesopolobus agropyricola von Rosen, 1960

parasite

Parasitoid, reared from the stems

host plants

Poaceae, ? oligophagous

Elytrigia repens.

distribution within Europe

PESI (2022).

references

Dzhanokmen (2005a).

Last modified 10.vi.2022