Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Mesopolobus prasinus

Mesopolobus prasinus (Walker, 1834)

on Elytrigia

Parasitoïd van

parasite

Parasitoid of
Oscinella frit.

host plants

Poaceae, ? oligophagous

Elytrigia repens.

distribution within Europe

PESI (2022).

references

Dzhanokmen (2005a), Garrido Torres & Nieves-Aldrey (1999a).

Last modified 1.vii.2022