Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Mesopolobus teliformis

Mesopolobus teliformis (Walker, 1834)

on Elytrigia

parasite

Parasitoid, reared from the seeds

host plants

Poaceae, ? oligophagous

Elytrigia repens.

distribution within Europe

PESI (2022).

references

Dzhanokmen (2005a).

Last modified 10.vi.2022