Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Stenomalina gracilis

Stenomalina gracilis (Walker, 1834)

parasite

Parasitoid of
Agromyza apfelbecki; Ceutorhynchus obstrictus; Chlorops pumilionis; Chromatomyia ramosa‘; Melanagromyza symphyti; Napomyza lateralis; Phytomyza cineracea, rufipes.

host plants

polyphagous

Sinapis alba.

distribution within Europe

PESI (2022).

references

Gibson, Gillespie & Dosdall (2006a), Garrido Torres & Nieves-Aldrey (1999a), Kovács, Kaasik, Kaart, ao (2017a), Wiśniowski & Jirak-Leszczyńska (2021a).

Last modified 28.vi.2022