Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Megastigmus schimitscheki

Megastigmus schimitscheki Novitzky, 1954

on (Abies), Cedrus

parasite

Larvae in the seeds.

host plants

Pinaceae, oligophagous

Abies pinsapo; Cedrus atlantica, libani & subsp. brevifolia.

distribution within Europe

PESI (2021).

references

Koteiche & Antoun (2006a), Roques & SkrzypczyƄska (2003a).

Last modified 21.iii.2021