Cephus infuscatus Thomson, 1871

on Phhalaroides

parasite

The larva bores in the culm.

host plants

Poaceae, monophagous

Phalaroides arundinacea.

distribution within Europe

(PESI, 2020).

references

Schwarz (1999a).

mod 18.iii.2020