Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Trichiosoma lucorum

Trichiosoma lucorum (Linnaeus, 1758)

op Betula, Salix

parasiet

Larven vrij op de bladeren.

waardplanten

Betulaceae, Salicaceae, nauw polyfaag

Betula pendula, pubescens; Salix aurita, x fragilis.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2020).

literatuur

Benson (1961a), Berland (1947a), Haris (2012a), Hoop (1983a), Kofler & Schedl (2010a), Savina & Chevin (2012a), Schwarz (2000a), Taeger (1998a), Taeger, Altenhofer, Blank, ao (1998a).

Laatste bewerking 25.iv.2024