Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Gilpinia hercyniae

Gilpinia hercyniae (Hartig,1837)

op Picea

parasiet

Larven vrij op de naalden.

waardplanten

Pinaceae, monofaag

Picea abies, obovata, pungens.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2020).

literatuur

Beneš & Holuša (2015a), Haris (2012a), Kula, Holuša, Roller & Úradník (2016a), Pschorn-Walcher & Altenhofer (2000a), Taeger, Altenhofer, Blank, ao (1998a).

Laatste bewerking 25.iv.2020