Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Euura scutellata

Euura scutellata (Hartig, 1837)

op Picea

parasiet

Larven vrij op de naalden.

waardplanten

Pinaceae, monofaag

Picea abies, obovata.

Vermeldingen van Abies alba zijn twijfelachtig.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2020).

synoniemen

Pachynematus scutellatus; Pikonema scutellatum.

literatuur

Beneš & Holuša (2015a), Benson (1961a)m Holuša & Lubojacký (2008a), Kula, Holuša, Roller & Úradník (2016a), Macek (2012a), Pschorn-Walcher & Altenhofer (2000a), Hoop (1983a), Savina & Chevin (2012a), Schedl (2003a), Taeger, Altenhofer, Blank, ao (1998a).

Laatste bewerking 14.xii.2021