Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Mesoneura opaca

Mesoneura opaca (Fabricius, 1775)

op Quercus

parasiet

Larven vrij op de bladeren. Ovipositie in de hoofdnerf.

waardplanten

Fagaceae, monofaag

Quercus pubescens, robur, rubra.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2020).

larve

zie Prous ea (2019a)

literatuur

Beneš & Holuša (2015a), Haris (2012a, 2018a), Hoop (1983a), Liston (2011a), Liston, Jacobs & Prous (2015a), Macek (2012c), Prous, Liston, Kramp, ao (2019a), Pschorn-Walcher & Altenhofer (2000a, 2006a), Savina & Chevin (2012a), Schedl (2003a), Taeger, Altenhofer, Blank, ao (1998a).

Laatste bewerking 22.iii.2021