Pristiphora pallidiventris (Fallén, 1808)

on Filipendula, Geum, Potentilla, Rubus

parasite

Larvae free on the leaves.

host plants

Rosaceae, oligophagous

Filipendula ulmaria; Geum rivale, urbanum;Potentilla; Rubus chamaemorus, fruticosus, ulmifolius.

distribution within Europe

(PESI, 2019).

references

Beneš & Holuša (2015a), Benson (1961a), Haris (2018a), Liston, Jacobs & Prous (2015a), Prous, Kramp, Vikberg & Liston (2017a), Savina & Chevin (2012a).

mod 9.xii.2019