Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Strongylogaster multifasciata

Strongylogaster multifasciata (Geoffroy, 1785)

op varens

parasiet

Larven vrij op de bladeren.

waardplanten

nauw polyfaag

Dryopteris filix-mas; Onoclea struthiopteris; Polystichum; Pteridium aquilinum.

Macek vond de larven alleen op Pteridium aquilinum.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2020).

larve

Zie Macek.

synoniemen

Strongylogaster lineata (Christ, 1791).

literatuur

Aguiar, Cravo & Gonçalves (2017a), Beneš & Holuša (2015a), Benson (1961a), Haris (2012a, 2018a), Hoop (1983a), Macek (2010a, 2012c), Pschorn-Walcher & Altenhofer (2000a), Liston, Jacobs & Prous (2015a), Liston & Späth (2008a), Mol (2021a), Savina & Chevin (2012a), Schwarz (2005a), Taeger, Altenhofer, Blank, ao (1998a), Zombori (1976a).

Laatste bewerking 5.iv.2021