Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Xiphydria prolongata

Xiphydria prolongata (Geoffroy, 1758)

rode kameelhalshoutwesp

op Salix, etc.

parasiet

Larven boren in het hout van stervende of dode bomen.

waardplanten

polyfaag

Acer; Alnus; Betula; Carpinus; Platanus; Populus tremula; Quercus; Salix alba, caprea; Ulmus “campestris”.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2020).

literatuur

Beneš & Holuša (2015a), Berland (1947a), Chevin (1987), Gyurkovics & Haris (2012a), Hastaoğlu Örgen & Ghahari (2022a), Hoop (1983a), Kofler & Schedl (2010a), Looney, Smith, Collman, ao (2016a), Nol (2002a, 2022b), Shaw & Liston (1985a), Šrůtka, Pažoutová & Kolařík (2007a), Taeger, Altenhofer, Blank, ao (1998a).

Laatste bewerking 26.iv.2024